வினோதம்

வீடு கட்டமரம் வெட்டுவோம்!

வீட்டினுள் மரம் வளர்ப்போம் என்று கவிதை எழுதுவோம்!

என்ன வினோதமான சிந்தனை இது!

கருத்துகள்