வயதும் வாழ்வும்


வாழ்க்கையென்பது தண்டவாளம்..

காலம் என்பது ரயில்வண்டி..

வயது என்பது கடந்து வந்த தூரங்கள்..

இறங்கும் வயதை அறியாத மானிடர்கள் நாம்..!

கருத்துகள்