விருப்பம்நாம் எதையும் அடைய விரும்புவதில் தவறில்லை..

அதற்காக நாம் முனைப்போடு செயல்பட்டால் மட்டுமே எந்த விருப்பமும் தடையின்றி நிறைவேறும்!

கருத்துகள்