ஆதரவு தருவோம்..

 


கல்வியும் சுகாதாரமும் அறியாத

ஆதரவற்ற குழந்தைகளுக்கும்

அன்பின்றி ஒதுக்கப்பட்ட முதியோர்களுக்கும்

வறுமைக் கோட்டிற்கு கீழே வாழும் ஏழைகளுக்கும் 

ஆதரவு காட்டி அவர்கள் வாழ்வு மலர ஆவன செய்வோம் நாம்!

கருத்துகள்