அறிவு

 
அறிவு பணத்தில் மூழ்கி

மனம் மோகத்தில் மூழ்கி

எண்ணம் ஆடம்பரத்தில் முழ்கி

மக்கள் கடனில் மூழ்கி

வாழ்க்கை சோகத்தில் மூழ்கி

 சமுதாயமும் அறியாமையில்

மூழ்கத் தொடங்கிவிட்டது....

*****

அறிவு, நம்மை இயக்கும் ஒரு சிறந்த கருவி. 

அறிவு ஒரு  துன்பத்திலிருந்து 

நம்மைப் பாதுகாக்கும் கருவி. 

நாம் செவி வழிக்கேட்கும் செய்திகளில் உள்ள நன்மை, தீமைகளை ஆராய்ந்து ஏற்றுக் கொள்ள செய்வதே அறிவு.

கருத்துகள்