கனிவு

 தவறு செய்துவிட்டு அம்மா முன் பயந்து நிற்கும் போது

'இனி இப்படி செய்யாதே' என்று அம்மா சொல்லும் கனிவான வார்த்தைகளைக் கேட்கும்

போது மனம் அடையும் மகிழ்ச்சி சொல்ல முடியாதது!

*****

கனிவான பார்வை.. 

இனிமையான பேச்சு..

அச்சம் இல்லாத வாழ்வு..

கருத்தான எழுத்து..

பிணி இல்லாத தேகம்..

நிறைவான மனம்..

அமைதியான உலகம்..

இத்தனையும் வேண்டுகிறேன்

இறைவா உன்னிடம்!

கருத்துகள்