உண்மை

 


உரிமை இல்லாத உறவு

உண்மை இல்லாத அன்பு நேர்மை இல்லாத நட்பு
இவை ஒருநாள் நம்மை விட்டு விலகிவிடும்.

கருத்துகள்