பரிசுதான் எழுதிய 'அம்மா' என்ற கட்டுரைக்கு முதல் பரிசு என்றான் என் மகன்!

நீயே எனக்கு இறைவன் தந்த பரிசுதானே என்று உச்சி முகர்ந்தேன் நான்! 


கருத்துகள்