காயம்


மற்றவர் சொல்லும் ஆறுதல் என்பது காயத்திற்கு தற்காலிக தீர்வே..

நாமே நம் மனதை ஆற்றிக் கொள்வதே நிரந்தர தீர்வு!


நமக்கு பிடித்தவர்களும்

நம்மைப் பிடித்தவர்களும் 

நம்மைக் காயப்படுத்தும்போது

மனதின் வலி அந்தக் காயங்களை விட அதிகமாகும்..

கருத்துகள்