விரல்பத்துமாதம் சுமந்து பெற்ற என் பட்டு செல்லமே! உன்னைப் பாசத்தோடுதீண்டியது என் பத்து விரல்களாலும்! 

பாலருந்தும்போது உன்விரல்கள் என் மேனியில் பட்டு பரவசமானது என் தேகம்!

கருத்துகள்