சிறகு


வாழ்வில் தோல்வி ஏற்பட்டாலோ நினைத்தது நடக்காவிட்டாலோ மனமொடிந்து விடுவது சரியல்ல..

நம்பிக்கை எனும் சிறகுகளைத் துணையாகக் கொண்டு முயற்சித்தால் வெற்றி நம் பக்கமே!

கருத்துகள்