மாற்றம்மாற்றம் நிறைந்ததுதான் வாழ்க்கை..

மாற்றங்கள் வரும்போது தடுமாற்றம் வருவது இயற்கை..
சிலரால் ஏமாற்றங்கள் வரும்போது நாம்
மாற்றிக்கொள்ள வேண்டியது நம்மனதை..
பருவமாற்றங்கள் மட்டுமே நிரந்தரமானது..

கருத்துகள்